ข่าวประชาสัมพันธ์

29 มกราคม 2561

การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564 โดยขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกรและการใช้พื้นที่ของเกษตรกรเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยด้านการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564

กลับหน้าข่าวหลัก