ข่าวประชาสัมพันธ์

15 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งเรื่อง การจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

แจ้งเรื่อง การจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

---------------------------

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

ทั้งนี้  มีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด (มาตรฐานละ 30 คน)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 มาตรฐาน ดังรายละเอียดข้างต้น โดยให้ผู้ที่ได้สมัคร และชำระค่าสมัครฝึกอบรมฯ แล้ว ขอรับเงินค่าสมัครฝึกอบรมฯ คืน ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561    ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โทรศัพท์ 02 586 9016 

          -วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.

-วันเสาร์ เวลา  9.00-15.00 น.

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจะหักจากค่าสมัครอบรม และให้ผู้เข้าอบรม

    ส่งเลขที่บัญชี มาที่ Email : merada.k@fte.kmutnb.ac.th

แจ้งเรื่อง การจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก