คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ 7825
ด้านการเรียนการสอน
การวิเคราะห์และจัดทำ CLO ให้สัมพันธ์กับ ELO ในหลักสูตร
การผลิตสื่อการสอนด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 4.0
การฝึกสอนภาคสนาม
เทคนิคการใช้ล้อพิมพ์ลาย
การฝึกสอนอย่าง มจพ.
เทคนิคการจัดทำ มคอ.3
เทคนิคการจัดทำ มคอ.5
เทคนิคการจัดทำ มคอ.7
เทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ
ประสบการณ์การสอนแบบธรรมดา
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
การสร้างเอกสารประกอบการสอน ( PowerPoint PDF)
ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค (Didactic for TechED)
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (Course Development)
เทคนิคการสอนแบบ MIAP ให้ประสบความสำเร็จ
การสอนแบบ ถาม – ตอบ (Questioning)
ด้านการวิจัย
กลเม็ด เคล็ดลับ พิชิตทุนวิจัยภายนอก
วิจัยอย่างไรให้ได้ ศ.
การวิจัยเพื่อตอบสนองกับความต้องการของภาคเอกชน
ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
เทคนิคการวิจัยด้วยวิธี ZOPP
การเขียนบทความวิจัยที่ดีเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
การทำวิจัยการใช้เอกสารประกอบการสอน (PowerPoint PDF)
Slide การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
การเขียนบทความวิจัยที่ดี เพื่อการเผยแพร่
Slide How to write a scientific paper
Research Methodology
ด้านการบริการวิชาการ
-
ด้านการบริหารจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงิน
ประสบการณ์การบริหารจัดการสำนักงานคณบดี