ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Mechatronics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
Production and Industrial Engineering
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Electrical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Electrical Engineering
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
Computer Technology