(* มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประจำหลักสูตร) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Mechanical Engineering

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557*
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Mechatronics Engineering
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557*
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

Production and Industrial Engineering
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557*
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Electrical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Electrical Engineering