(* มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประจำหลักสูตร) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechanical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechatronics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechatronics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรเทียบโอน) สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรอบรมการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรฝึกอบรมเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับผู้จบ ปวส.(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechatronics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Production and Industrial Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
(เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Production and Industrial Engineering
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

Electrical Engineering and Education
 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Electrical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Electrical Engineering