ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
Civil Engineering and Education
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Computer Education
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี (met.fte.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
Technical Education Technology
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (tem.fte.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Vocation and Technical Education Management
หลักสูตรคณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
Information and Communication Technology for Education
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
Technical Pedagogic Research and Development