ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutbn.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน Electrical and Energy Engineering