ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Mechanical Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
Mechatronics Engineering
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Electrical Engineering
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
Civil Engineering and Education
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Computer Technology
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี (met.fte.kmutnb.ac.th)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Technical Education Technology
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (tem.fte.kmutnb.ac.th)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Vocation and Technical Education Management
หลักสูตรกลาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา Information and Communication Technology for Education