(* มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประจำหลักสูตร) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Mechanical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)

Mechatronics Engineering
 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Electrical Engineering
 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

Master of Engineering (M.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

Civil Engineering and Education
 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Computer Technology
 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี (met.fte.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Technical Education Technology
 
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (tem.fte.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Vocational and Technical Education Management
 
หลักสูตรกลาง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

Master of Science (M.Sc.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

Information and Communication Technology for Education