ชื่อไฟล์
FilesID
Name
1
ใบลาพักผ่อน
2
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
3
บันทึกรายการแก้ข้อมูล/โปรแกรม 3 มิติ
4
ใบขออนุญาตใช้รถคณะ (สำหรับภาควิชาฯ)
5
ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
6
ใบขอใช้ห้องเรียน
7
บันทึกขอให้สั่งซื้อพัสดุ
8
ใบขออนุญาตนำพัสดุออกนอกบริเวณ
9
บันทึกขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ และชื่อสกุล
10
ใบขอเปลี่ยนแปลงการคุมสอบ
11
บันทึกขออนุญาตลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
12
บันทึกขอหนังสือรับรอง
13
ใบขออนุมัติทำการสอนชดเชย
14
ใบแจ้งการออกเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
15
แบบชี้แจงการส่งคะแนนผลการศึกษาประจำภาคเรียนล่าช้า

Total 134 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>