การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ ทางด้าน “Engineering & Technical Education” ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรม ของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทั่วไป  และการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและ สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันนำไปสู่การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy 2015 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่เป็นเวทีในการแข่งขันทักษะการสอน การประกวดสื่อการสอน การรักษาทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งครูช่างอุตสาหกรรม ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะและความเชี่ยวชาญ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการศึกษา ให้มีคุณภาพและเข้มแข็งต่อไป


อ่านต่อ>>