ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

 

ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 6 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271, 3220

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ในวันและเวลาราชการ