แนะนำคณะ

แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ภายใต้ชื่อว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) แห่งแรกในประเทศไทย
       ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
       ในปี พ.ศ. 2517 ยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาใช้ชื่อว่า “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์”
       ต่อมาปี พ.ศ. 2531 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ออกไป ตั้งเป็นคณะใหม่ จึงใช้ชื่อใหม่ว่า “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” 
ช่วงการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2512-2517 ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชียวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรมและการดูงานจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งต่อมาได้ขยายโครงการความช่วยเหลือในการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ให้มีความเข้มข้นทั้งในด้านวิศวกรรมและวิชาการศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา คอมพิวเตอร์ศึกษา บริหารเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารเพื่อการศึกษา

ปี พ.ศ. 2512 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2517 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

ปี พ.ศ. 2519 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2521 – ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

                        เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                        เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2523 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                      – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2529 – เปิดสอนโครงการพัฒนาครูประจำการ เพื่อยกระดับครูช่างอุตสาหกรรม ที่มีวุฒิ ปว.ส. สังกัดกรมอาชีวศึกษา

                        ให้ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                        ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งทางไกล

ปี พ.ศ. 2530 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2532 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา

ปี พ.ศ. 2534 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

                       – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2539 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม

                      – เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

ปี พ.ศ. 2540 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2542 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2545 – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปี พ.ศ. 2546 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

                      – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ปี พ.ศ. 2549 – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา

                     – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

                     – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา

ปี พ.ศ. 2550 – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

ปี พ.ศ. 2552 – เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม

                      – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2553 – เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี)

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา :คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
 
ปณิธาน :มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางการศึกษา วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์ :เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง และวิศวกร ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่สากล
 
พันธกิจ :1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และให้บริการทางวิชาการทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาไทย
 
อัตลักษณ์ :บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น
 
เอกลักษณ์ :ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร 
email : pairote.s@fte.kmutnb.ac.th

ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์    เศรษฐกุล 
email : panarit.s@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุดทด
email : sayam.k@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์    อรรคทิมากูล
email : somsak.a@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ 
email : piya.ko@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดร.วิทวัส     ทิพย์สุวรรณ
email : wittawat.t@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา   โปษยะนันทน์ 
email : suchanya.p@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต     สุขสวัสดิ์
email : bandit.s@fte.kmutnb.ac.th

 

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์ 
email : sakda.k@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์   น้อมพลกรัง 
email : thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ  ยะนิล

email : surawut.y@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย  โลหะการ
email : meechai.lo@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้าภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ดร.อโนมา  ศิริพานิช 
email : anoma.s@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนันท์  แดงประเสริฐ
email : sawanan.d@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณเมลดา  กลิ่นมาลี 
email : merada.k@fte.kmutnb.ac.th

 

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
email : pairote.s@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์    อรรคทิมากูล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
email : somsak.a@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
email : piya.ko@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ดร.วิทวัส     ทิพย์สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
email : wittawat.t@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา   โปษยะนันทน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
email : suchanya.p@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต     สุขสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
email : bandit.s@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุดทด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
email : sayam.k@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์ 
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา
email : sakda.k@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์   น้อมพลกรัง
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
email : thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th


กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ  ยะนิล
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
email : surawut.y@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย  โลหะการ
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
email : meechai.lo@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ดร.อโนมา  ศิริพานิช 
หัวหน้าภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
email : anoma.s@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนันท์  แดงประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
email : sawanan.d@fte.kmutnb.ac.th

ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย  วรรณสวัสดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
email : wannachai.w@fte.kmutnb.ac.th

ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ  ศักดิ์ศิริ
อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
email : wiset@kmutnb.ac.th

ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา  อึ่งทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
email : metha.o@fte.kmutnb.ac.th

ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์  คงสมศักดิ์สกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
email : sirisak.k@fte.kmutnb.ac.th

เลขานุการ
คุณเมลดา  กลิ่นมาลี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
email : merada.k@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรัตนาภรณ์  ใจเจริญ
นักวิชาการศึกษา
email : rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th

ที่ตั้ง :

อาคาร 52 และอาคาร 44
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3273, 3271, 3272, 3221 
โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
e-mail : teched@fte.kmutnb.ac.th