แนะนำคณะ

แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ภายใต้ชื่อว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) แห่งแรกในประเทศไทย
       ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
       ในปี พ.ศ. 2517 ยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาใช้ชื่อว่า “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์”
       ต่อมาปี พ.ศ. 2531 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ออกไป ตั้งเป็นคณะใหม่ จึงใช้ชื่อใหม่ว่า “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” 
ช่วงการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2512-2517 ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชียวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรมและการดูงานจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งต่อมาได้ขยายโครงการความช่วยเหลือในการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ให้มีความเข้มข้นทั้งในด้านวิศวกรรมและวิชาการศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา คอมพิวเตอร์ศึกษา บริหารเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารเพื่อการศึกษา

ปี พ.ศ. 2512 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2517 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

ปี พ.ศ. 2519 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2521 – ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

                        เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                        เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2523 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                      – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2529 – เปิดสอนโครงการพัฒนาครูประจำการ เพื่อยกระดับครูช่างอุตสาหกรรม ที่มีวุฒิ ปว.ส. สังกัดกรมอาชีวศึกษา

                        ให้ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                        ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งทางไกล

ปี พ.ศ. 2530 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2532 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา

ปี พ.ศ. 2534 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

                       – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2539 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม

                      – เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

ปี พ.ศ. 2540 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2542 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2545 – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปี พ.ศ. 2546 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

                      – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ปี พ.ศ. 2549 – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา

                     – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

                     – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา

ปี พ.ศ. 2550 – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

ปี พ.ศ. 2552 – เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม

                      – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2553 – เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี)

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ “พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการเด่น เน้นปฏิบัติการ ควบคู่จรรยาบรรณ มุ่งสู่สมรรถนะอาชีพ

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการสอนการถ่ายทอด การบริหารจัดการ และการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีสมรรถนะและจรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                     

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลิตครูช่าง นักจัดการการศึกษา และวิศวกร ที่มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มุ่งสู่สากล  

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
  2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
  3. ฝึกอบรม และบริการวิชาการทางการศึกษาและอุตสาหกรรม
  4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมระบบนิเวศทางการศึกษา                  

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น

เอกลักษณ์

ต้นแบบครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร 
email : pairote.s@fte.kmutnb.ac.th

ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์    เศรษฐกุล 
email : panarit.s@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุนทด
email : sayam.k@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์    อรรคทิมากูล
email : somsak.a@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ 
email : piya.ko@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดร.วิทวัส     ทิพย์สุวรรณ
email : wittawat.t@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา   โปษยะนันทน์ 
email : suchanya.p@fte.kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต     สุขสวัสดิ์
email : bandit.s@fte.kmutnb.ac.th

 

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
email : kittiwoot.s@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย  โลหะการ
email : meechai.lo@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์ 
email : sakda.k@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์   น้อมพลกรัง 
email : thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนันท์  แดงประเสริฐ
email : sawanan.d@fte.kmutnb.ac.th


หัวหน้าภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
email : chaiwichit.c@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณเมลดา  กลิ่นมาลี 
email : merada.k@fte.kmutnb.ac.th

 

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
email : pairote.s@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์    อรรคทิมากูล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
email : somsak.a@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
email : piya.ko@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ดร.วิทวัส     ทิพย์สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
email : wittawat.t@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา   โปษยะนันทน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
email : suchanya.p@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต     สุขสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
email : bandit.s@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุนทด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
email : sayam.k@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์ 
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา
email : sakda.k@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์   น้อมพลกรัง
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
email : thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th


กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
email : kittiwoot.s@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย  โลหะการ
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
email : meechai.lo@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
หัวหน้าภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
email : chaiwichit.c@fte.kmutnb.ac.th

กรรมการประจำส่วนงานวิชาการโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนันท์  แดงประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
email : sawanan.d@fte.kmutnb.ac.th

ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย  วรรณสวัสดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
email : wannachai.w@fte.kmutnb.ac.th

ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
email : srp@kmutnb.ac.th

ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา  อึ่งทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
email : metha.o@fte.kmutnb.ac.th

ผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์  คงสมศักดิ์สกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
email : sirisak.k@fte.kmutnb.ac.th

เลขานุการ
คุณเมลดา  กลิ่นมาลี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
email : merada.k@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางภคสมณฑ์ อุชชิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)
email : pakasamon.u@fte.kmutnb.ac.th

ที่ตั้ง :

อาคาร 52 และอาคาร 44
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3273, 3271, 3272, 3221 
โทรสาร. 0-2587-6287,0-2585-7360
e-mail : teched@fte.kmutnb.ac.th