ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 515 

จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่

         -นางสาวนุชชฎา  เกาะไพศาลสุขวัฒนา

กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.  สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th