ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีฯ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 515 

 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่

     -นางสาวนุชชฎา  เกาะไพศาลสุขวัฒนา

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานได้ที่สำนักงานคณบดี

ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์