ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2565

 

1. ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มทุนสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ซึ่งในส่วนของคณะมีคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าว ดังนี้

     1.1   ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มีจำนวน 1 คน ได้แก่ ดร.เกษมศิลป์ อ่อนทอง

     1.2   ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน มีจำนวน  3 คน ได้แก่

             1) ผศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว

            2) รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

             3) ดร.ชัยพร ศิลาวัชนาไนย

     1.3   ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีจำนวน 4 คน ได้แก่

             1) ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง

             2) ศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

             3) ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์

          4) รศ.ดร.พงศธร ชมทอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ