Month: มกราคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยา…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาที่ได้รับเหรียญทอง จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

        &n…

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อขอรับรองในสาขาเครื่องกล

        &n…

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…