ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บรรยายพิเศษ “การใช้ระบบลาออนไลน์”

อบรมระบบลาออนไลน์ 1
อบรมระบบลาออนไลน์ 2
อบรมระบบลาออนไลน์ 3
อบรมระบบลาออนไลน์ 4
อบรมระบบลาออนไลน์ 5
อบรมระบบลาออนไลน์ 6
อบรมระบบลาออนไลน์ 7
อบรมระบบลาออนไลน์ 8
อบรมระบบลาออนไลน์ 9
อบรมระบบลาออนไลน์ 10
อบรมระบบลาออนไลน์ 11
อบรมระบบลาออนไลน์ 12
อบรมระบบลาออนไลน์ 13
อบรมระบบลาออนไลน์ 14
อบรมระบบลาออนไลน์ 1 อบรมระบบลาออนไลน์ 2 อบรมระบบลาออนไลน์ 3 อบรมระบบลาออนไลน์ 4 อบรมระบบลาออนไลน์ 5 อบรมระบบลาออนไลน์ 6 อบรมระบบลาออนไลน์ 7 อบรมระบบลาออนไลน์ 8 อบรมระบบลาออนไลน์ 9 อบรมระบบลาออนไลน์ 10 อบรมระบบลาออนไลน์ 11 อบรมระบบลาออนไลน์ 12 อบรมระบบลาออนไลน์ 13 อบรมระบบลาออนไลน์ 14

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 44-702 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร44)  สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้เรียนเชิญ คุณปรารถนา ธูปสมุทร  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มจพ.มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้ระบบลาออนไลน์ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสำนักงานคณบดีและหน่วยงานอื่น ๆ ในคณะ เพื่อมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบลาออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง