ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม และส่งผลงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 2
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 1
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 3
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 4
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 5
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 6
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 7
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 8
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 9
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 10
ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 2 ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 1 ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 3 ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 4 ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 5 ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 6 ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 7 ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 8 ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 9 ประกาศผลการประกวดการผลิตสื่อดิจิทัลเว็บ 10

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม และส่งผลงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”  ดังนี้

รางวัลผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500.00 บาท คือ คุณพลวัฒน์ ศรีรอด

  ผลงาน : ผลิตสื่อการนำเสนอเกี่ยวกับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

  LinK : https://vt.tiktok.com/ZS8FkttF4/

รางวัลผลงานนักศึกษารองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000.00 บาท คือ คุณธณิตา จันทรมงคลชัย

  ผลงาน : ผลิตสื่อการนำเสนอเกี่ยวกับภาควิชาคอมพิวเตอร์พิวเตอร์ศึกษา

  LinK : https://youtu.be/ogBD7NWr9js

รางวัลผลงานนักศึกษารองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 500.00 บาท คือ คุณเบญจวรรณ พรหมทองนุ่น

  ผลงาน : ผลิตสื่อการนำเสนอเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   LinK : https://youtube.com/shorts/iZSNc1_rs2c?feature=share

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทั้ง 3 คนด้วยค่ะ

หมายเหตุ  ***นักศึกษาที่ได้รับรางวัล กรุณานำหลักฐานขอรับรางวัลมายื่นด้วยตนเอง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ 2. สำเนาบัตรนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ

ภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นะคะ