ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_12
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_11
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_10
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_9
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_8
8.1
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_7
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_6
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_5
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_4
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_2
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_1
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_3
mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_12 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_11 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_10 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_9 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_8 8.1 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_7 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_6 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_5 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_4 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_2 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_1 mou อาชีวตะวันออกเฉียงเหนือ 3_3

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี วาฑิต พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และ นายสุคนธ์ นาเนืองรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  ผ่านระบบออนไลน์ Google meet  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษาอันจะสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและวงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษาด้วยการจัดฝึกอบรม สัมมนา และทุนการศึกษา อีกทั้งเพื่อพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเพื่อความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร