ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

mouบอสโก 1
mouบอสโก 2
mouบอสโก 3
mouบอสโก 4
mouบอสโก 5
mouบอสโก 6
mouบอสโก 7
mouบอสโก 8
mouบอสโก 9
mouบอสโก 10
mouบอสโก 11
mouบอสโก 12
mouบอสโก 13
mouบอสโก 14
mouบอสโก 15
mouบอสโก 16
mouบอสโก 17
mouบอสโก 18
mouบอสโก 19
mouบอสโก 20
mouบอสโก 21
mouบอสโก 22
mouบอสโก 23
mouบอสโก 24
mouบอสโก 26
mouบอสโก 25
mouบอสโก 27
mouบอสโก 28
mouบอสโก 29
mouบอสโก 1 mouบอสโก 2 mouบอสโก 3 mouบอสโก 4 mouบอสโก 5 mouบอสโก 6 mouบอสโก 7 mouบอสโก 8 mouบอสโก 9 mouบอสโก 10 mouบอสโก 11 mouบอสโก 12 mouบอสโก 13 mouบอสโก 14 mouบอสโก 15 mouบอสโก 16 mouบอสโก 17 mouบอสโก 18 mouบอสโก 19 mouบอสโก 20 mouบอสโก 21 mouบอสโก 22 mouบอสโก 23 mouบอสโก 24 mouบอสโก 26 mouบอสโก 25 mouบอสโก 27 mouบอสโก 28 mouบอสโก 29

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บาทหลวงพรจิต  พูลวิทยกิจ, SDB อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก พร้อมด้วยบาทหลวงมณฑล  โรจนสุทัศนกุล, SDB ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และ
บรอเดอร์จิตติ อุปการ, SDB รองผู้อำนวยการและที่ปรึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการจัดการศึกษา ด้วยการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากเสร็จพิธีลงนามผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก