ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อขอรับรองในสาขาเครื่องกล

กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 1
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 2
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 3
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 4
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 5
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 6
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 7
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 8
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 9
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 10
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 11
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 12
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 13
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 14
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 15
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 16
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 17
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 18
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 19
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 20
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 21
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 22
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 23
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 24
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 25
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 26
กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 1 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 2 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 3 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 4 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 5 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 6 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 7 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 8 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 9 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 10 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 11 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 12 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 13 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 14 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 15 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 16 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 17 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 18 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 19 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 20 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 21 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 22 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 23 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 24 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 25 กว. 5 ปีเครื่องกล 2565 26

          ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้บริหารคณะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลและอาจารย์ประจำหลักสูตร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ให้การต้อนรับและประชุมร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อ วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

       รายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์                                 ประธานอนุกรรมการ                                                     
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข         อนุกรรมการ                                                               
3. นายอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา                         อนุกรรมการ                                                                
4. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย                           อนุกรรมการ                                                                 
5. นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง                                เลขานุการ                                                                   
6. นางสาวอิศราภรณ์ สาธิตภาณุวัฒน์             ผู้ช่วยเลขานุการ      

          ในการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ฯ ครั้งนี้ ในช่วงต้นคณะได้แนะนำและชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ แนะนำสถานศึกษา หลักสูตร รวมทั้งแผนการศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และภาระงานสอนในวิชาที่ขอเทียบ สรุปจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีโดยคิดเทียบสัดส่วนกับจำนวนอาจารย์ประจำ ตารางเทียบรายวิชาที่ขอเทียบ ระบุชื่อผู้สอน คุณวุฒิการศึกษาทุกระดับ พร้อมรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเปรียบเทียบกับรายละเอียดเนื้อหาของสภาวิศวกร และตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและตรวจห้องสมุด (นำเสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายทอดสดในการประชุม)      

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะ