Month: มกราคม 2023

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม และส่งผลงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการฝึกอบ…