Month: กุมภาพันธ์ 2023

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะในโอกาสที่เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของ…

ประชุมชี้แจงและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงยินดีกับศิษย์เก่าคณะทุกท่าน ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สุช…

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่า…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟ้า

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยา…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง  โครงการว…