ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ในกลุ่มวิทยานิพนธ์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนางสาวแสงดาวัน จุลาลักนักศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (TICA) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล“ดีเยี่ยม”  ในกลุ่มวิทยานิพนธ์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากวิทยานิพนธ์  เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้ประสบการณ์ผู้ใช้งานเชิงลึกเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก”     โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   และเข้ารับรางวัล ในงานพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564   ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา