ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก BFW, GTDEE, และ GTCC ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านต่างประเทศ, ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร,       รศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา ให้การต้อนรับ Dr. Askim Bozkurt and Mr. Sebastian Richter คณะผู้เยี่ยมชมจาก BFW – Construction Training Institute NRW หน่วยงานเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา/วิชาชีพสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ประเทศเยอรมนี, Mr. Markus Hoffmann German -Thai Dual Excellence Education (GTDEE) และ ดร.กมลศักดิ์ สุรดม จากหอการค้าเยอรมัน – ไทย (GTCC) ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชาโยธาในด้านการฝึกอบรม สายอาชีพ การฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม, การเรียนในมหาวิทยาลัยคู่ขนานกับการฝึกอบรมทักษะฝีมือช่าง, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในประเทศไทย – เยอรมนี เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาภาคสนาม ของนักศึกษาจากการลงมือปฏิบัติจริง จากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมเข้าชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ซึ่งผู้มาเยี่ยมชมให้ความสนใจ นวัตกรรม เครื่องมือการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา และการวิจัยทางด้านแผ่นดินไหว เป็นอย่างมาก

IMG_3803
IMG_3831
IMG_3837
IMG_3842
IMG_3828
IMG_3840
IMG_3830
IMG_3839
IMG_3750
IMG_3841
IMG_3751
IMG_3752
IMG_3757
IMG_3760
IMG_3762
IMG_3764
IMG_3765
IMG_3768
IMG_3767
IMG_3769
IMG_3771
IMG_3756
IMG_3772
IMG_3776
IMG_3777
IMG_3778
IMG_3779
IMG_3782
IMG_3780
IMG_3783
IMG_3784
IMG_3785
IMG_3787
IMG_3788
IMG_3789
IMG_3790
IMG_3791
IMG_3792
IMG_3793
IMG_3796
IMG_3804
IMG_3797
IMG_3798
IMG_3799
IMG_3812
IMG_3805
IMG_3811
IMG_3810
IMG_3813
IMG_3816
IMG_3817
IMG_3818
IMG_3814
IMG_3820
IMG_3826
IMG_3803 IMG_3831 IMG_3837 IMG_3842 IMG_3828 IMG_3840 IMG_3830 IMG_3839 IMG_3750 IMG_3841 IMG_3751 IMG_3752 IMG_3757 IMG_3760 IMG_3762 IMG_3764 IMG_3765 IMG_3768 IMG_3767 IMG_3769 IMG_3771 IMG_3756 IMG_3772 IMG_3776 IMG_3777 IMG_3778 IMG_3779 IMG_3782 IMG_3780 IMG_3783 IMG_3784 IMG_3785 IMG_3787 IMG_3788 IMG_3789 IMG_3790 IMG_3791 IMG_3792 IMG_3793 IMG_3796 IMG_3804 IMG_3797 IMG_3798 IMG_3799 IMG_3812 IMG_3805 IMG_3811 IMG_3810 IMG_3813 IMG_3816 IMG_3817 IMG_3818 IMG_3814 IMG_3820 IMG_3826