ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ประจำปี 2565

แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 9
แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 4
แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 8
แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 5
แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 6
แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 7
แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 2
แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 1
แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 3
แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 9 แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 4 แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 8 แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 5 แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 6 แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 7 แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 2 แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 1 แสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะ 2565 3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประเภทสายวิชาการ กลุ่มข้าราชการ
ประจำปี 2565

ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประเภทสายวิชาการ กลุ่มทั่วไป
ประจำปี 2565

นางสาวศิริพร ยางสวย สำนักงานคณบดี  ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565

            เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ