ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้ – ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –