Day: 21 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง  โครงการว…

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2566

ขอให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…