ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2566

ขอให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน เข้าร่วมประชุมและลงนามทำสัญญารับทุน

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม