ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

โครงการนโยบายและแผน 1
โครงการนโยบายและแผน 2
โครงการนโยบายและแผน 3
โครงการนโยบายและแผน 4
โครงการนโยบายและแผน 5
โครงการนโยบายและแผน 6
โครงการนโยบายและแผน 7
โครงการนโยบายและแผน 8
โครงการนโยบายและแผน 9
โครงการนโยบายและแผน 10
โครงการนโยบายและแผน 11
โครงการนโยบายและแผน 12
โครงการนโยบายและแผน 13
โครงการนโยบายและแผน 14
โครงการนโยบายและแผน 15
โครงการนโยบายและแผน 16
โครงการนโยบายและแผน 17
โครงการนโยบายและแผน 18
โครงการนโยบายและแผน 19
โครงการนโยบายและแผน 20
โครงการนโยบายและแผน 21
โครงการนโยบายและแผน 22
โครงการนโยบายและแผน 23
โครงการนโยบายและแผน 24
โครงการนโยบายและแผน 25
โครงการนโยบายและแผน 26
โครงการนโยบายและแผน 1 โครงการนโยบายและแผน 2 โครงการนโยบายและแผน 3 โครงการนโยบายและแผน 4 โครงการนโยบายและแผน 5 โครงการนโยบายและแผน 6 โครงการนโยบายและแผน 7 โครงการนโยบายและแผน 8 โครงการนโยบายและแผน 9 โครงการนโยบายและแผน 10 โครงการนโยบายและแผน 11 โครงการนโยบายและแผน 12 โครงการนโยบายและแผน 13 โครงการนโยบายและแผน 14 โครงการนโยบายและแผน 15 โครงการนโยบายและแผน 16 โครงการนโยบายและแผน 17 โครงการนโยบายและแผน 18 โครงการนโยบายและแผน 19 โครงการนโยบายและแผน 20 โครงการนโยบายและแผน 21 โครงการนโยบายและแผน 22 โครงการนโยบายและแผน 23 โครงการนโยบายและแผน 24 โครงการนโยบายและแผน 25 โครงการนโยบายและแผน 26

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจนโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเรียนรวม 216 – 217 ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการนี้งานนโยบาย
และแผน สำนักงานคณบดี จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวนโยบายและทิศทางการบริหารของผู้บริหาร รวมถึงรับรู้ รับทราบปัญหา
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต
ต่อไป ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยฟังบรรยายจากผู้บริหารคณะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างบุคลากรร่วมกัน