ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

ระกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)
การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ทุกสาขาวิชาดังรายชื่อแนบนี้


โดยขอให้นักศึกษาติดตามประกาศกำหนดการ
และรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
เพิ่มเติมอีกครั้ง วันที่ 31 มีนาคม 2566
โดยติดตามได้จาก www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น