ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงยินดีกับศิษย์เก่าคณะทุกท่าน ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 1
ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 2
ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 3
ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 4
ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 6
ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 5
ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 7
ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 1 ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 2 ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 3 ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 4 ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 6 ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 5 ศิษย์เก่าดีเด่น 2566 7

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2565 ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยมอบให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมโดยสม่ำเสมอ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยมีรายนามศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในสาขาต่างๆ ดังนี้

   1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดํา  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

   2. ดร.อรรถพล สังขวาสี  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

   3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

   4. นายโพไซ บูลม  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

   5. ดร.พุฒิพงศ์ สุดหล้า สาขาบริการสังคม

   6. นางสาวเพ็ญพิมล ลือขจร สาขาบริการสังคม

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับศิษย์เก่าคณะทุกท่านที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/