ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประชุมชี้แจงและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 1
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 2
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 3
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 4
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 5
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 6
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 7
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 8
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 9
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 10
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 11
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 12
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 13
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 14
ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 1 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 2 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 3 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 4 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 5 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 6 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 7 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 8 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 9 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 10 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 11 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 12 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 13 ข่าว ชี้แจงทุนคณะ2566 14

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรที่ได้รับทุนในการประชุมชี้แจงและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประขุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดและลงนามในสัญญา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนางานด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะ