ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะในโอกาสที่เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.”

บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 1
บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 2
บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 3
บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 4
บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 5
บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 6
บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 7
บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 1 บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 2 บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 3 บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 4 บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 5 บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 6 บุคลากรคณะรับรางวัล 2566 7

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะในโอกาสที่เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมประดู่แดง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

รางวัล ศาสตราจารย์ มจพ. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ มจพ.และแหนบติดเนคไท

1. ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข อาจารย์ประจําภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

3. ศาสตราจารย์ ดร. เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ อาจารย์ประจําภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติฝังเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น (นักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและโล่รางวัล

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านนวัตกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/