Month: มีนาคม 2023

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทย อาซานุมะ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

Memorandum of Understanding (MoU) เมื่อวันที่ 28 ม…

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง…

เปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ.เพื่อการวิจัย…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิมพ์หนังสือของศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…