ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                     ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2565

ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                      ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในการเข้าสู่โลกของงานอาชีพหรือ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอันจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ในอนาคต
ต่อไปโดยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาทุกคน ต้องผ่านการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อม
ซึ่งทางคณะได้จัดในรูปแบบของการปัจฉิมนิเทศขึ้น

                      หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว คณะจะแจ้งรายชื่อไปยังงานทะเบียนและ
สถิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
(ยกเว้นนักศึกษาที่ภาควิชามีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาเข้าร่วมภายหลัง)
ดังนั้น คณะจึงให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามวัน และเวลาดังกล่าว

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 18  มีนาคม  2566
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
————————————-

08.30 – 09.00 น.  – นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ พร้อมรับของที่ระลึกและอาหารว่าง

09.00 – 09.15 น.   – พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
                                 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

09.15 – 10.15 น.   – บรรยายเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาชีวะศึกษา”
                                 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

10.15 – 11.45 น.   – บรรยายเรื่อง “เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน”
                                 โดย คุณนพพล นาทองใบ  วิทยากรพิเศษ  บริษัท  JOBTOPGUN

11.45 – 12.00 น.  – พิธีปิด โดย ดร.วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หมายเหตุ :
–          กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
–          อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเช้ารับได้ช่วงลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
–          ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย
–          นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
–          กรุณาตรงต่อเวลาบรรยายเรื่อง เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน