ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ที่ https://bit.ly/3LX44gB

และส่งบันทึกข้อความพร้อมข้อเสนอโครงการเสนอผ่านภาควิชา มาที่งานบริการวิชาการและวิจัย

ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ https://bit.ly/3LX44gB