Day: 8 มีนาคม 2023

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดหนองหว้า จ.สระบุรี

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิท…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…