ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดหนองหว้า จ.สระบุรี

จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 5
จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 4
จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 2
จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 7
จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 3
จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 1
จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 6
จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 10
จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 11
จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 5 จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 4 จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 2 จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 7 จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 3 จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 1 จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 6 จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 10 จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 11

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำโดยคณาจารย์พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ครุศาสตร์โยธา มจพ. วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันช่วยปรับปรุงอาคารเรียน ขนาด 6 X 72 X 3 เมตร ของโรงเรียนวัดหนองหว้า จ.สระบุรี ลักษณะอาคารเรียนเดิมเป็นอาคารไม้ 1 ชั้น มีพื้นที่ต้องซ่อมแซมในหลายจุด หลังคามุงกระเบื้อง ปัจจุบันภายในอาคารเรียนมีไม้ผุหลายจุด อีกทั้งสีภายในและภายนอกอาคารต้องทาสีใหม่ และเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา
การทำงานร่วมกันเป็นทีม และปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจและช่วยเหลือสังคม สนับสนุนให้นักศึกษามีความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รู้จักแบ่งปัน และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและโรงเรียนที่ยังขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นทักษะและกระบวนการในการใช้ชีวิตด้านต่างๆ ของนักศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนวัดหนองว้า อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
พัทธนันท์/ข่าว
รุ่งนภา ชุมดี ภาคโยธาฯ/ข้อมูล