ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี