Day: 10 มีนาคม 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิมพ์หนังสือของศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานคณะ

รองศาสตรจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะคร…

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริงเสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…