ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ.เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก
เปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และ
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2567 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบสมัคร
และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3MNlKeW