ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

“วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2023 ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

AWday 2023 1
AWday 2023 2
AWday 2023 3
AWday 2023 4
AWday 2023 5
AWday 2023 6
AWday 2023 7
AWday 2023 8
AWday 2023 9
AWday 2023 10
AWday 2023 11
AWday 2023 12
AWday 2023 13
AWday 2023 14
AWday 2023 15
AWday 2023 16
AWday 2023 17
AWday 2023 18
AWday 2023 19
AWday 2023 20
AWday 2023 21
AWday 2023 22
AWday 2023 24
AWday 2023 23
AWday 2023 25
AWday 2023 26
AWday 2023 27
AWday 2023 28
AWday 2023 29
AWday 2023 30
AWday 2023 1 AWday 2023 2 AWday 2023 3 AWday 2023 4 AWday 2023 5 AWday 2023 6 AWday 2023 7 AWday 2023 8 AWday 2023 9 AWday 2023 10 AWday 2023 11 AWday 2023 12 AWday 2023 13 AWday 2023 14 AWday 2023 15 AWday 2023 16 AWday 2023 17 AWday 2023 18 AWday 2023 19 AWday 2023 20 AWday 2023 21 AWday 2023 22 AWday 2023 24 AWday 2023 23 AWday 2023 25 AWday 2023 26 AWday 2023 27 AWday 2023 28 AWday 2023 29 AWday 2023 30

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีพร้อมมอบเหรียญและเกียรติบัตรกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ  ในงาน “วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2023 ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อคณะและมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานหน้า อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

            คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับเหรียญและเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้มีผลงานจาก โครงการรวม 8 โครงการ ได้แก่

1. รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน

2. การประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศ มจพ. ประจำปี 2566

3. รางวัลนวัตกรรมสร้างคนดีของแผ่นดิน Innovative Creation of Good Citizen Award 2022

4. รางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

5. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564

6. โครงการประกวดหนังสั้นประจำปี พ.ศ. 2565 (EIT Short film competition 2022)

7. รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

8. โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community and Leadership Exchange (TF SCALE) Programme 2022-2023

ชมวีดิทัศน์งาน“วันเชิดชูเกียรติ” Awards Day 2023ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/fte.kmutnb2512/videos/1167031321365050