ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดภาควิชาครุสาสตร์เครื่องกล ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่เอกสารดาวน์โหลด