ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทย อาซานุมะ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

ข่าวMOUโยธา28-3-66 1
ข่าวMOUโยธา28-3-66 2
ข่าวMOUโยธา28-3-66 4
ข่าวMOUโยธา28-3-66 3
ข่าวMOUโยธา28-3-66 5
ข่าวMOUโยธา28-3-66 6
ข่าวMOUโยธา28-3-66 7
ข่าวMOUโยธา28-3-66 8
ข่าวMOUโยธา28-3-66 9
ข่าวMOUโยธา28-3-66 1 ข่าวMOUโยธา28-3-66 2 ข่าวMOUโยธา28-3-66 4 ข่าวMOUโยธา28-3-66 3 ข่าวMOUโยธา28-3-66 5 ข่าวMOUโยธา28-3-66 6 ข่าวMOUโยธา28-3-66 7 ข่าวMOUโยธา28-3-66 8 ข่าวMOUโยธา28-3-66 9

Memorandum of Understanding (MoU)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุม 208 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

📍 รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมคณะผู้บริหารร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

กับ

🏗️บริษัท ไทย อาซานุมะ คอนสตรัคชั่น จำกัด นำโดย นายฮามานากะ ชิน (กรรมการผู้จัดการ) และ

🏗️บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด นำโดย นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล (ประธานคณะผู้บริหาร)

เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิศวกรรมระหว่างบุคลากรและนักศึกษา

📍 ทั้งนี้ รศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา แนะนำอาคารและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ทดสอบวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่มีกำลังรับน้ำหนักสูง เช่น วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) รวมทั้งการบริการวิชาการของภาควิชาฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธาต่อไป