ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งานทำบุญเทศกาลสงกรานต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2566

สงกรานต์ 66 1
สงกรานต์ 66 2
สงกรานต์ 66 3
สงกรานต์ 66 4
สงกรานต์ 66 5
สงกรานต์ 66 6
สงกรานต์ 66 7
สงกรานต์ 66 8.
สงกรานต์ 66 9
สงกรานต์ 66 10
สงกรานต์ 66 11
สงกรานต์ 66 12
สงกรานต์ 66 13
สงกรานต์ 66 1 สงกรานต์ 66 2 สงกรานต์ 66 3 สงกรานต์ 66 4 สงกรานต์ 66 5 สงกรานต์ 66 6 สงกรานต์ 66 7 สงกรานต์ 66 8. สงกรานต์ 66 9 สงกรานต์ 66 10 สงกรานต์ 66 11 สงกรานต์ 66 12 สงกรานต์ 66 13

เมื่อวันที่ 10 เมษายน  พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้จัดงานทำบุญเทศกาลสงกรานต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมในงาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะที่จะร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และร่วมกันทำนุบำรุงรักษาประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น1 อาคาร 52 และพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม อาคาร 44