ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถดูที่เอกสารดาวน์โหลด