ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กำหนดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 445 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถดูที่เอกสารดาวน์โหลด