Month: พฤษภาคม 2023

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีวุฒิ ปวช. และ ปวส. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเ…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทในหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง อัตราการจ่ายเง…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และปวส. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระ…

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 3 Admission ประจําปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อ เพื่อเข้าศึกษาต…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 2 (ทุกโครงการ) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. และ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม “โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสต…

แจ้งผลการเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา และเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษา มจพ.

ด้วย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง แจ้ง…