ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัลบทความดีเด่น

image (1)
image (2)
image (3)
image (4)
image (5)
image (6)
image (7)
image
2023-04-29_075045
image (1) image (2) image (3) image (4) image (5) image (6) image (7) image 2023-04-29_075045

ประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัลบทความดีเด่น

เนื่องด้วยผลงาน “เครื่องเรียกพยาบาลฉุกเฉินแบบมีเสียงชนิดไร้สายควบคุมผ่านระบบ IoT” ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Best paper award) การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ”  จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ.2566  ณ โรงแรม Hua Hin Grand Hotel & Plaza โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์  รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา  ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน  อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพ และความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ecticard2023.ecticard.org/