ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แจ้งผลการเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา และเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษา มจพ.

ด้วย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง แจ้งผลการเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา และเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษา ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 510 ระดับ 1
สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท สาขาการศึกษา สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการประปาและสุขาภิบาล สาขาการวิจัยและ
การประเมินผล ออกให้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566  รายละเอียดตามเอกสารแนบ